Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej roku

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Nagroda im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej roku (zwana dalej „Nagrodą”) przyznawana jest za wybitną pracę naukową z zakresu filozofii.
 2. Organizatorem Konkursu im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej roku (zwanym dalej „Konkursem”) oraz fundatorem Nagrody jest Fundacja Academicon.
 3. Nagroda przyznawana jest raz w roku.
 4. Wysokość Nagrody ustala każdego roku Fundacja Academicon.
 5. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej w konkursie.
 6. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody.

 KAPITUŁA NAGRODY

§ 2

 1. Przewodniczący Kapituły jest wybierany przez Członków Kapituły na kadencję 2-letnią w jawnym dla pozostałych Członków głosowaniu na pierwszym spotkaniu Kapituły.
 2. Zarząd Fundacji Academicon powołuje do składu Kapituły od sześciu do dwunastu członków. Osoba wchodząca w skład Kapituły musi posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego i reprezentować dyscyplinę filozofia.
 3. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w głosowaniu jawnym dla pozostałych Członków, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej czterech członków Kapituły i Przewodniczącego. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Na żądanie jednego z członków Kapituły przeprowadza się głosowania tajne dla pozostałych Członków.
 5. W głosowaniach istotnych dla rozstrzygnięcia konkursu Członek Kapituły nie może wstrzymać się od głosu.
 6. W posiedzeniach Kapituły mogą brać udział jedynie jej Członkowie oraz Sekretarz. Posiedzenia są tajne.
 7. Członkowie Kapituły oraz Sekretarz zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o przebiegu posiedzeń Kapituły.
 8. Spotkania Kapituły odbywają się 3 razy w roku.
 9. Posiedzenia mogą odbywać się w formie zdalnej.

 KONKURS

§ 3

 1. Terminarz poszczególnych czynności i etapów konkursu ustala Zarząd Fundacji.
 2. Ogłoszenie konkursu wraz z terminarzem, wysokością Nagrody w danym roku oraz innymi informacjami związanymi z przebiegiem konkursu następuje do 10 lutego każdego roku.
 3. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Kapituła dokonuje wyboru trzech prac nominowanych do Nagrody spośród prac zgłoszonych. W drugim etapie Kapituła wybiera laureata.
 4. Pierwszy etap obejmuje zgłaszanie prac oraz wyłonienie prac nominowanych do nagrody.
 5. O zamknięciu naboru zgłoszeń decyduje termin lub wpłynięcie 30 zgłoszeń.
 6. Formularz zgłoszeniowy zostaje zamieszczony na stronie internetowej Nagrody. Formularz wymaga podania imienia, nazwiska autora książki, tytułu książki, nazwy instytucji zgłaszającej oraz uzasadnienia merytorycznego zgłoszenia. Oprócz tego należy przesłać 2 fizyczne egzemplarze zgłaszanej książki. W razie nominowania pracy do finału Konkursu, zgłaszający zobowiązany jest do nadesłania dodatkowo wersji elektronicznej publikacji lub 9 egzemplarzy drukowanych w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do finału Konkursu. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Pracę do konkursu może zgłosić uczelnia, jednostka organizacyjna uczelni, instytut naukowy, wydawnictwo naukowe i inne instytucje naukowe.
 8. Każda z wymienionych w pkt 7 jednostek może zgłosić tylko jedną pracę.
 9. Merytoryczne uzasadnienie zgłoszenia (limit znaków: 5400 znaków ze spacjami) podpisuje kierownik zgłaszającej jednostki.
 10. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę autora pracy na zgłoszenie jego pracy do konkursu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.
 11. Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:
  a) jest wybitną monografią naukową z zakresu filozofii prezentującą oryginalne rozwiązanie problemu lub nowatorską koncepcję;
  b) została opublikowana w języku polskim;
  c) została oryginalnie opublikowana w roku poprzedzającym rok zgłoszenia do Nagrody i jest to jej pierwsze wydanie.
 12. W Konkursie nie będą rozpatrywane publikacje o charakterze: leksykonu, encyklopedii, słownika, pracy zbiorowej pod redakcją.
 13. Nie można zgłosić do konkursu pracy, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekretarz bądź członek rodziny lub osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe/wspólnie zamieszkująca z tymi osobami.
 14. Pracę zgłasza się na adres oraz w terminie i w sposób podany w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w ust. 1.
 15. Spośród prac zgłoszonych do konkursu Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż trzy prace na podstawie przyznanych punktów. Przyznaną ilość punktów recenzenci uzasadniają pisemnie i stanowi ona rekomendację dla Kapituły. Każdy z Członków Kapituły ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń wobec przyznanej punktacji lub uzasadnienia. Wówczas uwagi poddawane są pod dyskusję. Jeśli dyskusja nie przyniesie rozstrzygnięcia, przyznaną ilość punktów poddaje się głosowaniu i przyjmuje większością przynajmniej ¾ głosów członków obecnych na obradach.
 16. Każdy z członków Kapituły przedstawia rekomendacje 2 książek przypisanych do swojej dziedziny (1. Ontologia / metafilozofia / epistemologia / filozofia nauki / logika; 2. Etyka / filozofia polityki / aksjologia; 3. Historia filozofii).
 17. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez książki, które znalazły się w czołówce zestawienia (1-3 miejsce), o awansie do finału decyduje uzyskanie zwykłej większości głosów Członków Kapituły (w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego).
 18. W drugim etapie Kapituła, po przeczytaniu przez wszystkich jej Członków prac nominowanych, przyznaje Nagrodę albo odstępuje od jej przyznania.
 19. Głosowanie mające na celu wyłonienie laureata Nagrody odbywa się dzień przed uroczystą galą, podczas której zostaje wręczona Nagroda.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 5

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „rozporządzeniem RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Academicon, ul. Modrzejewskiej 13, 20-810 Lublin.
 2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Fundacji Academicon lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: admin@academicon.pl;
 3. Dane osobowe obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, tytuł lub stopień naukowy, miejsce pracy, stanowisko, adres do korespondencji, będą przetwarzane w następujących celach:
  – rejestracji uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w tym transmisji bezpośredniej Gali Konkursu w szczególności na YouTube i Facebooku związanych z Fundacją Academicon);
  – rejestracji uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia spotkań Kapituły (w tym transmisji w szczególności na YouTube i Facebooku związanych z Fundacją Academicon);
  – komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z konkursem, udokumentowania jej przebiegu, w tym m.in. sporządzenia listy uczestników, wydania zaświadczeń/certyfikatów uczestnictwa oraz dyplomów;
  – otrzymywania na wskazany przez Pana/Panią adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu informacji o przyszłych konkursach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez Fundację Academicon w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o przyszłych konkursach i wydarzeniach.
  Dane osobowe w postaci wizerunku i imienia i nazwiska będą wykorzystywane w celach:
  – promocyjnych, edukacyjnych i popularyzujących naukę w portalach społecznościowych m.in.: Facebook i YouTube związanych z Fundacją Academicon, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit e) rozporządzenia RODO w związku z art. 2 i 11 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ponieważ jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych przez Uczelnie w interesie publicznym, które polegają na: prowadzeniu działalności naukowej, upowszechnianiu i pomnażaniu osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnienia zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych, działaniu na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych);
  – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO (w związku z wymogami przepisów prawa oraz aktów prawa wewnętrznego obowiązującego w UŁ);
  – art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku zgody na wykorzystanie wizerunku lub otrzymywanie informacji o przyszłych konferencjach i wydarzeniach).
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Fundacją Academicon . Pani/Pana dane osobowe (w postaci zarejestrowanego wizerunku) mogą być również przetwarzane przez dostawcę: usługi YouTube firmę Google LLC oraz usługi Facebook firmę Facebook w ich centrach przetwarzania danych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 powyżej przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej Konkursu przez Fundację Academicon. W sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa dane osobowe mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe nominowanych do nagrody i laureatów Konkursu będą przetwarzane przez cały czas istnienia Fundacji Academicon dla celów naukowych lub historycznych zgodnie z art. 5 ust. 1 lit b) RODO. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku lub otrzymywanie informacji dane osobowe będą przechowywane do wycofania zgody.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1) dostępu do treści swoich danych,
  2) do sprostowania swoich danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,5) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.