Podczas Gali wręczenia Nagrody im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej 2022 roku, która odbędzie się 16 listopada, w Światowy Dzień Filozofii, na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, odbędzie się fascynujący panel dyskusyjny. Wybitni profesorowie podzielą się swoimi refleksjami na temat publikacji filozoficznych, oferując spojrzenie na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość publikacji w dziedzinie filozofii.


Prof. Paweł Łuków – Książka filozoficzna – osobliwość z przeszłości?

W swoim wystąpieniu poddam analizie aktualny trend w filozofii – przesunięcie się od pisania książek filozoficznych ku publikacji artykułów. W swojej prezentacji skoncentruje się na próbie zrozumienia przyczyn tego zjawiska oraz oceny jego konsekwencji dla dziedziny.

Prof. Dariusz Łukasiewicz – Od artykułów do książki czy od książki do artykułów? Kilka uwag o współczesnej działalności publikacyjnej w domenie filozofii w kontekście tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Zamierzam poruszyć trzy zagadnienia. Pierwsze będzie dotyczyć instytucjonalnych i formalnych ram, w których osadzona jest nauka polska obecnie, w szczególności rozwiązań prawnych określających tzw. parametryzację dyscyplin. W ramach tego zagadnienia zwrócę uwagę na system motywacyjny uformowany w kontekście obecnego stanu prawnego. Druga kwestia będzie miała wymiar metafilozoficzny. Charakter i sposób uprawiania filozofii określa formę publikowania wyników badań. W wypadku prac analitycznych i logicznych preferowaną formą są głównie odrębne artykuły, a w najlepszym razie podręczniki lub artykuły zebrane w monografię. W wypadku badań prowadzonych w paradygmacie filozofii nieanalitycznej wybiera się opracowania monograficzne ze względu na inny typ metodologii. Często są to studia hermeneutyczne nad tekstami, które wymagają przedstawiania wielu kontekstów, w tym historycznego, interpretatywnego, a to wymaga siłą rzeczy większej objętości i innej formy prezentacji, niż artykuł. Trzecie zagadnienie przedstawię w postaci kilku uwag historycznych dotyczących tego, jak publikowano wyniki naukowe w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, która odegrała szczególną rolę w uformowaniu się etosu badawczego kilku pokoleń polskich filozofek i filozofów XX i XXI wieku.

Prof. Monika Walczak – Po co pisać filozoficzne książki?

W dyskusji nad sensem pisania książek filozoficznych dobrze wyraźnie zapytać, o czym dyskutujemy: czy o doraźnej sensowności pisania książek filozoficznych w aktualnych warunkach administracyjno-prawnych profilujących pracę profesjonalnego filozofa zatrudnionego na uczelni, czy o sensowności pisania książek filozoficznych jako podstawowego sposobu uprawiania filozofii. W pierwszym przypadku dyskusja sprowadza się do pytania, jak się dopasować do wymagań stawianych aktualnie zawodowemu filozofowi, czy też jak zmienić system istniejących wymagań, tak, by pisanie książek filozoficznych było istotnie premiowane. W drugim przypadku chodzi o sensowność uprawiania filozofii jako działalności podejmowanej w sytuacji intelektualnego i kulturowego wypierania filozofii i odrzucania jako sposobu poznawania świata. To drugie pytanie wydaje się istotniejsze i jemu poświęcę zasadniczą uwagę.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa. Szczegółowy harmonogram gali pojawi się wkrótce na naszej stronie.


Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.